Microsoft Office 365 Education

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 Education ด้วยบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (RMUTSV e-Passport)

 1. กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วยบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต RMUTSV e-Passport
  ตัวอย่าง บุคลากร ชื่อผู้ใช้ : sunisa.c รหัสผ่าน : RMUTSV e-Passport
  นักศึกษา ชื่อผู้ใช้ : s2592133100xx รหัสผ่าน : RMUTSV e-Passport
  เสร็จแล้วคลิก OK
 2. ระบบแจ้งว่า ลงทะเบียนการยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 Education เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้หลังจากนี้อีก 5 นาที
 • หลังจากรอ 5 นาที เข้าใช้งาน Microsoft Office 365 Education https://portal.office.com/
  ลงชื่อเข้าใช้ : ด้วย RMUTSV e-Passport เพิ่ม @ms.rmutsv.ac.th
  ตัวอย่าง บุคลากร : sunisa.c@ms.rmutsv.ac.th ,
  นักศึกษา : s2592133100xx@ms.rmutsv.ac.th
  รหัสผ่าน : RMUTSV e-Passport

การลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับนักศึกษา

การลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับบุคลากร

 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม